Privacyverklaring

Algemeen

ELAFLEX NV is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse voor onze onderneming. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig en willen dat u zich bij uw bezoek aan onze webpagina's veilig en goed voelt.

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze uit eigen beweging, bijvoorbeeld wanneer u met ons contact opneemt, aan ons overmaakt.

Alle in het kader van de ELAFLEX NV persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende voorschriften ter bescherming van de persoonsgegevens, uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog op de contractafhandeling en om de rechtmatige eigen belangen te vrijwaren.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

ELAFLEX NV is de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, en van andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake privacybescherming en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. U vindt contactgegevens, etc. in ons impressum.

Cookies

De webpagina's van ELAFLEX NV gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Heel veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke code van het cookie. Ze bestaat uit een reeks tekens, met behulp waarvan webpagina's en servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen waarin het cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte webpagina's en servers van de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan ELAFLEX NV de gebruikers van deze webpagina gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de installatie van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website in de zin van de gebruikers worden geoptimaliseerd. Zoals reeds gemeld, laten cookies laten ons toe om de gebruikers aan onze webpagina opnieuw te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een webpagina die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren omdat dit door de website en het op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie wordt uitgevoerd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen met behulp van een overeenkomstige instelling van de gebruikte website en zo het plaatsen van cookies permanent voorkomen. Verder kunnen reeds geïnstalleerde cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser verhindert, zijn niet alle functies van onze website altijd volledig bruikbaar.

Doel van de gegevensverzameling en evt. overmaken van gegevens

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze uit eigen beweging, bijvoorbeeld in het kader van een registratie voor onze leveranciersportaal of een enquête, aan ons overmaakt. Het invoeren van gegevens gebeurt in de hierna beschreven domeinen:

Contactformulier

Het contactformulier biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om aanvragen rechtstreeks aan ELAFLEX NV te verzenden. Omwille van de wettelijke voorschriften, bevat de website bovendien informatie (bv. in het impressum) die het mogelijk maken om snel elektronisch met onze onderneming contact op te nemen (bv. via e-mailadres). Als een persoon via e-mail of via een contactformulier contact opneemt, worden de persoonsgegevens die van deze persoon worden verzameld, automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis ingevoerde persoonsgegevens worden opgeslagen voor de verwerking of contactopname van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden in regel naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgemaakt en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden prestaties ten opzichte van de website-exploitant uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakt IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er u echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven het verzamelen van de door het cookie verzamelde informatie en gegevens met betrekking tot uw websitegebruik (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren.

Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout of op http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevenbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid om een geanonimiseerde bepaling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Rechtsgrond van de verwerking

Art. 6 I let. a van de AVGB geldt voor onderneming als rechtsgrond voor verwerkingsprocessen waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Als het verwerken van persoonsgegevens nodig is om een contact te vervullen, waarvan de contractuele partij de betrokken persoon is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen het geval is die voor het leveren van goederen of een andere dienst of tegendienst nodig is, berust de verwerking op art. 6 I let b AVGB. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van aanvragen voor onze producten of diensten. Als onze onderneming omwille van een wettelijke verplichting waardoor het verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals bijvoorbeeld voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I let c AVGB.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaringstermijn. Na afloop van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig gewist, indien ze niet meer nodig zijn voor de vervulling of totstandbrenging van het contract.

Informatie- en herroepingsrecht, bezwaarrecht en recht op gegevenscompatibiliteit, op beperking van de verwerking, op correctie en wissen

U hebt op elk moment het recht om informatie over de door ons over u opgeslagen gegevens en het doel van de opslag te ontvangen. Uw akkoord voor de opslag of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment schriftelijke herroepen. U hebt naast herroepingsrecht, het recht op correctie en het recht om beperking van de verwerking en het blokkeren of wissen van uw gegevens te vragen.

Ingeval van klachten, hebt u het recht zich te richten tot de overeenkomstige toezichtshouder. Bovendien hebt u het recht om de door u overgemaakte gegevens in een machineleesbaar formaat voor overdracht te ontvangen.

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich ook rechtstreeks tot ons richten (verantwoordelijke autoriteit: zie impressum). Bij alle vragen en informatieverzoeken, aanvragen of klachten kunt u zich bovendien rechtstreeks aan onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming richten.

Veiligheid

ELAFLEX NV gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ELAFLEX NV ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Newsletter

Wij bieden op onze site de mogelijkheid om zich op onze newsletter te abonneren. Met deze newsletter informeren wij u regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze newsletter te kunnen ontvangen, hebt u een geldig e-mailadres nodig. Van het door u ingevoerde e-mailadres zullen wij controleren, of u daadwerkelijk de eigenaar van het ingevoerde e-mailadres bent of de eigenaar toestemt met de ontvangst van de newsletter. Met uw registratie voor onze newsletter slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Dit dient voor het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten op onze newsletter abonneert en anderzijds als bescherming voor ons. Meer gegevens slaan wij niet op. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de ontvangst van onze newsletter. Wij sturen deze niet door aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden niet gesynchroniseerd met gegevens die door andere onderdelen van onze site worden verzameld. Het abonnement op deze newsletter kunt u op elk moment opzeggen. Meer details hierover vindt u in de bevestigingsmail en bovendien in elke newsletter.

Merken en auteursrecht

Als er geen andere voorschriften gelden, gelden alle merken en auteursrechten van ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG. Dit bevat zowel foto's, grafieken, teksten als elk type multimediagegevens, zoals sounds en video's.

Het doorsturen of gebruik van deze inhoud is uitsluitend toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG.